Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu albo tytuł zawodowy inżyniera uzyskany w wyniku ukończenia studiów na tym kierunku oraz kandydaci, którzy ukończyli studnia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą kwalifikacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentow oraz przedłożenie:
a) dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył. Zaświadczenie takie powinno zawierać ostateczny wyniki studiów w formie oceny.

b) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu w języku angielskim – dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niz B2: certyfikatu ezgaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnego, świadectwa matury międzynarodowej, świedectwa potwierdzającego ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwa dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym. Kandydaci mogą udokumentować znajomość jezyka angielskiego poprzez zaliczenie testu kompetecyjnego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Od kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim na kierunku architektura krajobrazu nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka angielskiego.

c) portfolio zawierającego zmniejszone reprodukcje:
− kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
− kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.


Prace wchodzące w skład portfolio zostaną wydrukowane do pliku, sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Plik pdf zawierający portfolio kandydat zamieszcza w programie do elektronicznej rejestarcji. 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23, w którym:
a) kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:
− zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej,
− nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;
b) kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio – portfolio wraz z oświadczeniem zostanie przez kandydata przesłane w postaci jednego pliku.
Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:
a) punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio;
b) ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P2), dokonaną przez odpowiednią wydziałową komisję kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:
− portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen:
5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0;
− ocenę z portfolio przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocena liczba punktów
5,0 100
4,75 92
4,5 84
4,25 76
4,0 68
3,75 60
3,5 52
3,25 44
3,0 36
2,75 28
2,5 20
2,25 10
2,0 0

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

 Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów według lokaty na liście rankingowej, gdzie:

 Pc = P1+ P2

Lista rankingowa sporządzana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) według liczby uzyskanych punktów – odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu w języku polskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.