Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu albo tytuł zawodowy inżyniera uzyskany w wyniku ukończenia studiów na tym kierunku oraz kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą kwalifikacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:
a. Dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył. Zaświadczenie takie powinno zawierać ostateczny wynik studiów w formie oceny.
b. Portfolio zawierającego zmniejszone reprodukcje:
• kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
• kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.
Prace wchodzące w skład portfolio zostaną wydrukowane do pliku, sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR).

Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl), nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24,
w którym:
a. kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów
kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:
• zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej,
• nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone
żadne dodatkowe karty wykonane później;
b. kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio – portfolio wraz z oświadczeniem zostanie przez kandydata przesłane w postaci jednego pliku.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:
a. punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio;
b. ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P2), dokonaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:
• portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen:
5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0;
• ocenę z portfolio przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocena liczba punktów
5,0 100
4,75 92
4,5 84
4,25 76
4,0 68
3,75 60
3,5 52
3,25 44
3,0 36
2,75 28
2,5 20
2,25 10
2,0 0

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (ujęcie na liście rankingowej) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów według lokaty na liście rankingowej, gdzie o lokacie decyduje zbiorcza ocena wyliczona wg wzoru:

Pc = P1+ P2

Lista rankingowa sporządzana jest przez WKR według liczby uzyskanych punktów – odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.