Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na kierunek architektura mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka.

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą kwalifikacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:
a) dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył;
b) suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:
− sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata w przebiegu studiów,
− wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował w przebiegu studiów, zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę, liczbę godzin,
− średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych,
− sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych,

w przypadku gdy informacji, o których mowa powyżej, nie da się odczytać z suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
c) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura w języku angielskim – dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2: certyfikatu egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnego, świadectwa matury międzynarodowej, świadectwa potwierdzającego ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, albo świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, albo świadectwa dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Kandydaci mogą udokumentować znajomość języka angielskiego poprzez zaliczenie testu kompetencyjnego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Od kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka angielskiego;
d) portfolio zawierającego zmniejszone reprodukcje:
− kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
− kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.

Prace wchodzące w skład portfolio zostaną wydrukowane do pliku, sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury (WKR).

Plik pdf zawierający portfolio kandydat zamieszcza w programie do elektronicznej rejestarcji. 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23, w którym:
a) kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:
− zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej,
− nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;
b) kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio – portfolio wraz z oświadczeniem zostanie przez kandydata przesłane w postaci jednego pliku.
Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:
a) punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin określonej na podstawie standardów MNiSzW dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSzW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na PK;
b) punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych według skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin z przedmiotów projektowych w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin z tych przedmiotów, ustalonej na podstawie standardów MNiSzW dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSzW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na PK;
c) ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3), dokonaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:
− portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen:
5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0;
− ocenę z portfolio przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocena liczba punktów
5,0 100
4,75 92
4,5 84
4,25 76
4,0 68
3,75 60
3,5 52
3,25 44
3,0 36
2,75 28
2,5 20
2,25 10
2,0 0

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów według lokaty na liście rankingowej, gdzie:

Pc = P1+ P2 + P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) według liczby uzyskanych punktów – odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarna II stopnia na kierunku architektura rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.