Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
5. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:

  1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji,
  2. miejsca na liście rankingowej,
  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
  4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIL sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku budownictwo jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.