Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku elektrotechnika i automatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIEiK sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się albo na podstawie średniej z przebiegu studiów.

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku elektrotechnika lub elektrotechnika i automatyka ma prawo do rezygnacji ze zdawania testu sprawdzającego efekty uczenia się. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, według powszechnie przyjętych zasad.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku elektrotechnika i automatyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIEiK.

 Test sprawdzający efekty uczenia się

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
  2. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, tworzonego na podstawie efektów uczenia się z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka.
  3. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

 

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia  na kierunku  elektrotechnika i  automatyka  rozpoczynają  się  w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka rozpoczynają się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24.