Kierunek: gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej,)

studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

  • tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka lub
  • tytuł inżyniera lub inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub
  • tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia.

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
  2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku gospodarka przestrzenna z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez komisję rekrutacyjną.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.