Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa, inżynieria internetu lub kierunkach pokrewnych czyli takich, dla których:

a) co najmniej 50% efektów uczenia się przypisane jest do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, lub

b) co najmniej 60% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka, lub

c) co najmniej 60% liczby godzin przedmiotów (z wyłączeniem godzin praktyki zawodowej) zrealizowanych przez kandydata (wykazanych w suplemencie do dyplomu lub karcie ocen) pozwala na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Ocenę zgodności przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona jednym z dokumentów: certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku informatyka prowadzona jest na kierunek studiów.

Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa uchwała Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z 11 grudnia 2019 r

 

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

 

 

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka prowadzone w języku polskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/22.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki