Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa, inżynieria internetu lub kierunkach pokrewnych czyli takich, których efekty uczenia się przypisane są do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
  2. kserokopia suplementu do dyplomu,
  3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
  4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa uchwała Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z 11 grudnia 2019 r.

 

Wskaźnik rekrutacyjny

Dla studiów na kierunku informatyka WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka w j. polskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka w j. angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.