Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku infotronika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra wymagane jest stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną WIEiK zgodności na poziomie co najmniej 60 % pomiędzy efektami uczenia się osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów, a efektami uczenia się określonymi dla studiów I stopnia na jednym z kierunków prowadzonych na WIEiK takich jak: elektrotechnika albo elektrotechnika i automatyka albo informatyka albo informatyka w inżynierii komputerowej.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIEiK sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się albo na podstawie średniej z przebiegu studiów.

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku elektrotechnika lub elektrotechnika i automatyka lub informatyka lub informatyka w inżynierii komputerowej ma prawo do rezygnacji ze zdawania testu sprawdzającego efekty uczenia się. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, według powszechnie przyjętych zasad.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku infotronika jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIEiK.

 Test sprawdzający efekty uczenia się

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
  2. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, który uwzględnia efekty uczenia się z przedmiotów podstawowych i ogólnotechnicznych na kierunkach: informatyka, elektrotechnika, energetyka oraz na kierunkach pokrewnych np. elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.
  3. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

 

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku infotronika rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.