Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)

studia niestacjonarne (w j. polskim)

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę lub wydać zalecenia dotyczące realizacji przez kandydata wskazanych przedmiotów wybieralnych na pierwszym semestrze studiów.

Wymagane dokumenty

    1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,
    2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
    3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIŚiE sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria środowiska i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24.