Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)

studia niestacjonarne (w j. polskim)

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę lub wydać zalecenia dotyczące realizacji przez kandydata wskazanych przedmiotów wybieralnych na pierwszym semestrze studiów.

Wymagane dokumenty

    1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,
    2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
    3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

W przypadku specjalności environmental and land engineering dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej      znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.

 

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIŚiE sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria środowiska i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki