Wskaźniki Rekrutacyjne

KIERUNEK
WSKAŹNIK REKRUTACYJNY NA STUDIA I STOPNIA
wszystkie kierunki studiów I stopnia
z wyjątkiem kierunków architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego
W = W1 + W2
architektura
inżynieria wzornictwa przemysłowego
W = 2E + W1 + W2

E – to punkty uzyskane w wyniku oceny :

– egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych kandydatów na kierunek architektura,

OCENA
LICZNA PUNKTÓW
6,0
100
5,5
90
5,0
80
4,5
70
4,0
60
3,5
50
3,0
30
2,5
0
2,0
0
Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku architektura, jest uzyskanie oceny z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.


– portfolio kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego.

W1 – to wskaźnik dla jednego z przedmiotów obowiązkowych dla danego kierunku, liczony zgodnie ze wzorem W1 = P albo W1 = 2R, a P i R to punkty uzyskane z części pisemnej na maturze zdawanej na poziomie podstawowym (P), albo rozszerzonym (R).

W2 – to wskaźnik dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku, liczony zgodnie ze wzorem W2 = 2R, a R to punkty uzyskane z części pisemnej na maturze zdawanej na poziomie rozszerzonym albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

Wyjątkowo, dla kandydatów na kierunki:
architektura, architektura krajobrazu – dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2 = P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego na poziomie podstawowym.
budownictwo, transport – dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

PUNKTY ZA TYTUŁ TECHNIKA

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach wymienionych w poniższej tabeli,
wskaźnik W2 może oznaczać:

  • dla kandydatów posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%)
    uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ustaloną zgodnie z zasadą 1pkt = 1% albo
  • dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą
    wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru
    0,3Wp+0,7Wpr, gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu. Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie
    z zasadą 1pkt = 1%.

Kandydat, który posiada dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może mieć doliczone punkty za ww. dyplom wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik W1 › 0.

Listę tytułów technika uprawniających do przeliczenia punktów za dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdziesz poniżej, w tabeli dotyczącej danego kierunku.

Architektura – Wydział Architektury

Architektura w języku angielskim – Wydział Architektury

Architektura krajobrazu – Wydział Architektury

Automatyka i robotyka – Wydział Mechaniczny

Biotechnologia przemysłowa – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Budownictwo – Wydział Inżynierii Lądowej

Budownictwo w języku angielskim – Wydział Inżynierii Lądowej

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Elektrotechnika i automatyka – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Energetyka – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Fizyka techniczna – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Geoinformatyka – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Gospodarka przestrzenna – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki/Wydział Architektury/Wydział Inżynierii Lądowej

Informatyka – Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Informatyka stosowana – Wydział Mechaniczny

Informatyka w inżynierii komputerowej – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Inżynieria bezpieczeństwa – Wydział Mechaniczny

Inżynieria chemiczna i procesowa – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Inżynieria czystego powietrza – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki/Wydział Mechaniczny/Wydział Inżynierii Lądowej

Inżynieria i gospodarka wodna – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Inżynieria materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Inżynieria medyczna – Wydział Mechaniczny

Inżynieria produkcji – Wydział Mechaniczny

Inżynieria środowiska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Inżynieria wzornictwa przemysłowego – Wydział Mechaniczny

Matematyka stosowana – Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Matematyka – Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Mechanika i budowa maszyn – Wydział Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim – Wydział Mechaniczny

Nanotechnologie i nanomateriały – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna – Wydział Inżynierii Środowiska

Pojazdy samochodowe – Wydział Mechaniczny

Środki transportu i logistyka – Wydział Mechaniczny

Technologia chemiczna – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Transport – Wydział Inżynierii Lądowej

Dokument rekrutacyjny wydany poza granicami Polski

Egzamin dojrzałości – stara matura w skali od 1 do 6

Egzamin dojrzałości – stara matura w skali od 2 do 5

European Baccalaureate

International Baccalaureate

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony