Zasady rekrutacji – Energetyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku energetyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów:

 • ekoenergetyka,
 • energetyka,
 • elektrotechnika,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 • inżynieria środowiska,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna,
 • technologia chemiczna,
 • technologie chemiczne,
 • technologie energetyki odnawialnej,
 • technologie energii odnawialnej,
 • inne kierunki studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku energetyka prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.
Słup energetyczny
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,
 3. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
 4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

W przypadku specjalności energy systems and machinery dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku energetyka i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony