Zasady rekrutacji – Additive manufacturing

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku additive manufacturing mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równorzędny, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów:

 1. automatyka i robotyka
 2. energetyka
 3. informatyka stosowana
 4. inżynieria bezpieczeństwa
 5. inżynieria biomedyczna
 6. inżynieria medyczna
 7. inżynieria materiałowa
 8. inżynieria produkcji
 9. inżynieria środków transportu
 10. inżynieria wzornictwa przemysłowego
 11. mechanika i budowa maszyn
 12. pojazdy samochodowe
 13. metalurgia
 14. nanotechnologia i nanomateriały
 15. technologia chemiczna
 16. technologia metali
 17. transport
 18. fizyka medyczna
 19. fizyka techniczna
 20. inne kierunki studiów I stopnia, gdy zachodzi co najmniej 60% zgodność pomiędzy możliwymi do uzyskania na tych kierunkach studiów efektami uczenia się, a efektami uczenia się określonymi takimi jak dla kierunku inżynieria materiałowa, specjalność technologie druku 3D, prowadzonego na studiach I stopnia przez Wydział.

Tworzenie elementu 3D
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WKR WIMiF) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku additive manufacturing jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej ustalonej przez WKR WIMiF.

Wymagane dokumenty

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
 3. pozostałe dokumenty wskazane w zakładce Wymagane dokumenty;
 4. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Wymagania językowe

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku additive manufacturing w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona jednym z dokumentów: certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Rozpoczęcie studiów

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek additive manufacturing prowadzona jest na kierunek studiów.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku additive manufacturing rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony