Zasady rekrutacji – Architektura

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na kierunek architektura mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają  co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. O przyjęcie na kierunek architektura mogą ubiegać się również absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają tytuł zawodowy uzyskany w zakresie kierunku architectural engineering – w takim wypadku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zbada przebieg studiów I stopnia kandydata pod kątem spełnienia obowiązujących w myśl odpowiedniego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta.

Mężczyzna pracujący nad projektem architektonicznym
Dwie kobiety i mężczyzna uśmiechający się do siebie. Kobieta podaje mężczyźnie dokument.

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą kwalifikacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

 1. Dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył. Zaświadczenie takie powinno zawierać ostateczny wynik studiów w formie oceny.
 2. Portfolio zawierającego zmniejszone reprodukcje:
  • kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
  • kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio

Warunki techniczne i tryb przekazywania portfolio

Prace wchodzące w skład portfolio zostaną wydrukowane do pliku, sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury (WKR).
Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl), nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/25, w którym:

 1. kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:
  • zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej,
  • nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;
 2. kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio – portfolio wraz z oświadczeniem zostanie przez kandydata przesłane w postaci jednego pliku.
Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:
punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P2), dokonaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:
• portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen:
• 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0;
• ocenę z portfolio przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena
Liczba punktów
5,0
100
4,75
92
4,5
84
4,25
76
4,0
68
3,75
60
3,5
52
3,25
44
3,0
36
2,75
28
2,5
20
2,25
10
2,0
0

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (ujęcie na liście rankingowej) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów według lokaty na liście rankingowej, gdzie o lokacie decyduje zbiorcza ocena wyliczona wg wzoru:

Pc = P1 + P2

Lista rankingowa sporządzana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury (WKR) według liczby uzyskanych punktów.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony