Zasady rekrutacji – Automatyka i robotyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku automatyka i robotyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku automatyka i robotyka przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku automatyka i robotyka.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia się z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
  3. formularz zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku automatyka i robotyka);
  4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.
Mężczyzna z tabletem w ręce
Dwoje ludzi aranżujący tablicę z notatkami na karteczkach samoprzylepnych

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku automatyka i robotyka  z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku automatyka i robotyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Męskie dłonie ułożone na klawiaturze laptopa
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony