Zasady rekrutacji – Biotechnologia

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku biotechnologia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia realizowanym na WIiTCh.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
  3. pozostałe dokumenty wymienione  w zakładce dokumenty.
Dwoje ludzi aranżujący tablicę z notatkami na karteczkach samoprzylepnych

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIiTCh sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego).

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku biotechnologia z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiTCh.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku biotechnologia rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony