Zasady rekrutacji – Budownictwo w języku angielskim

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku budownictwo w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

Wskaźnik rekrutacyjny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej (WKR WIL) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku budownictwo w języku angielskim jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Mężczyzna rozwijający plany budowy
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
2. kserokopia suplementu do dyplomu;
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5;
4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego;
5. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Podział na specjalności na studiach prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:

  1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji;
  2. miejsca na liście rankingowej;
  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej;
  4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony