Zasady rekrutacji – Budownictwo

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

Wskaźnik rekrutacyjny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej (WKR WIL) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku budownictwo jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Mężczyzna rozwijający plany budowy
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
2. kserokopia suplementu do dyplomu;
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Podział na specjalności na studiach prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:

  1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji,
  2. miejsca na liście rankingowej,
  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
  4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony