Zasady rekrutacji – Elektrotechnika i automatyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku elektrotechnika i automatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WKR WIEiK) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku elektrotechnika i automatyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIEiK.

 Test sprawdzający efekty uczenia się

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na pytań wynosi:

R = n/10

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
  2. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, tworzonego na podstawie efektów uczenia się z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka.
  3. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia  na kierunku  elektrotechnika i  automatyka  rozpoczynają  się  w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka rozpoczynają się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony