Zasady rekrutacji – Informatyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka przemysłowa, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria Internetu lub kierunkach pokrewnych czyli takich, dla których:
a. co najmniej 50% efektów uczenia się przypisane jest do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, lub
b. co najmniej 60% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka.
Ocenę zgodności przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT).

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu;
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

  1. jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na podstawie dyplomu kierunku pokrewnego, a powyższe dokumenty nie zawierają informacji o procentowym przypisaniu efektów uczenia się poszczególnych dyscyplin naukowych, należy dołączyć stosowne zaświadczenie zawierające wspomniane informacje;
  2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty;
  3. od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż poziom B2, poświadczona jednym z dokumentów: suplementem do dyplomu ukończenia studiów I stopnia zawierającym ocenę z lektoratu z języka angielskiego na poziomie B2, certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 45 % z języka angielskiego uzyskanego z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia kopii suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku informatyka prowadzona jest na kierunek studiów.

Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony