Zasady rekrutacji – Infotronika

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku infotronika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Dwie kobiety i mężczyzna uśmiechający się do siebie. Kobieta podaje mężczyźnie dokument.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIEiK sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku infotronika jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIEiK.

Test sprawdzający efekty uczenia się

Test sprawdzający efekty uczenia się jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10

  1. Test sprawdzający efekty uczenia się musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
  2. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, który uwzględnia efekty uczenia się z przedmiotów podstawowych i ogólnotechnicznych na kierunkach: informatyka, elektrotechnika, energetyka oraz na kierunkach pokrewnych np. elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.
  3. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

Wymagane dokumenty

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  • pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku infotronika rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku infotronika rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony