Zasady rekrutacji – Inżynieria materiałowa

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równorzędny, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów:

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka stosowana
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środków transportu
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • mechanika i budowa maszyn
 • pojazdy samochodowe
 • metalurgia
 • nanotechnologie i nanomateriały
 • technologia chemiczna
 • technologia metali
 • transport
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • inne kierunki studiów I stopnia, gdy zachodzi co najmniej 60% zgodność pomiędzy możliwymi do uzyskania na tych kierunkach studiów efektami uczenia się a efektami uczenia się określonymi dla kierunku inżynieria materiałowa, prowadzonego na studiach I stopnia przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WKR WIMiF) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria materiałowa jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIMiF.

Dłoń trzymająca lupę nad dokumentami
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 • zaświadczenie o średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
 • pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek inżynieria materiałowa prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu określonej specjalności oraz podział studentów na specjalności nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki po ogłoszeniu listy studentów i nie później niż przed rozpoczęciem semestru. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony