Zasady rekrutacji – Matematyka stosowana

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku matematyka stosowana mogą ubiegać się kandydaci:

  1. posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w zakresie kierunku, którego:
  • dyscypliną wiodącą była matematyka lub
  • co najmniej 70% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych: matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacyjna oraz informatyka lub
  1. ukończyli studia inżynierskie (pierwszego stopnia) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą osiągnięte efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka stosowana prowadzonym przez WIiT PK. Lista zagadnień, które mogą być poruszone podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu;
  3. pozostałe dokumenty wskazane w zakładce Wymagane dokumenty.
    Na kierunku realizowane mogą być dwie specjalności: analityka danych oraz matematyka w finansach i ekonomii. Rekrutacja odbywa się na kierunek, a podział studentów na specjalności oraz decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Podstawą decyzji o uruchomieniu specjalności, a następnie przypisania do niej studentów, są deklaracje preferencji wyboru specjalności składane przez kandydatów w procesie rekrutacji.
Męska ręka z kredą w dłoni, pisząca na tablicy równania matematyczne

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT) wylicza wskaźnik rekrutacyjny W, według wzoru:

W = 0, 25 (35* S-75) + 0,75 K

gdzie S jest średnią z przebiegu studiów I stopnia, a K jest procentowym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający warunek 1. są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a wskaźnik K dla tych kandydatów wynosi 100.
WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego W. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku matematyka stosowana jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku matematyka stosowana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony