Zasady rekrutacji – Matematyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku matematyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

  • kierunek został przyporządkowany do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • dla kierunku wskazano dyscyplinę naukową matematyka lub informatyka jako dyscyplinę, z którą związane jest co najmniej 50 % efektów uczenia się.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu;
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4. pozostałe dokumenty wskazane w zakładce Wymagane dokumenty.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na studia na kierunku matematyka nastąpi po pierwszym semestrze nauki.

Męska ręka z kredą w dłoni, pisząca na tablicy równania matematyczne

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku matematyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku matematyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony