Additive manufacturing

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – 24 lutego 2025 r.

Dlaczego Additive manufacturing?

Kierunek additive manufacturing na drugim stopniu na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej to wyjątkowy kierunek realizowany w języku angielskim przy współpracy z Politechniką Lwowską. Zajęcia skupiają się na innowacyjnych technologiach wytwarzania, umożliwiających tworzenie trójwymiarowych struktur poprzez składanie warstw materiałów. Program tych studiów integruje wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej fizyki i zaawansowanych technologii produkcyjnych, przygotowując absolwentów do wyzwań związanych ze współczesnym przemysłem.

Studenci kierunku additive manufacturing zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych procesów produkcyjnych. Skupiają się na technologiach, takich jak druk 3D, które rewolucjonizują tradycyjne metody wytwarzania. Kursy obejmują tematy związane z różnorodnymi materiałami, ich właściwościami i zachowaniem w trakcie procesów addytywnego wytwarzania, projektowaniem materiałów i ich zastosowaniem.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej zapewnia studentom dostęp do nowoczesnych laboratoriów, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Studenci mają okazję zdobyć praktyczne doświadczenie, pracując z nowoczesną aparaturą, co umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Why Additive manufacturing?

The second-cycle additive manufacturing major at the Faculty of Materials Science and Physics of the Krakow University of Technology is a unique major conducted in English in cooperation with the Lviv University of Technology. The classes focus on innovative manufacturing technologies that enable the creation of three-dimensional structures by assembling layers of materials. The program of these studies integrates knowledge in the field of materials science, mechanical engineering, physics and advanced production technologies, preparing graduates for the challenges of modern industry.

Students of additive manufacturing gain theoretical and practical knowledge in the field of modern production processes. They focus on technologies such as 3D printing that are revolutionizing traditional manufacturing methods. The courses cover topics related to a variety of materials, their properties and behavior during additive manufacturing processes, material design and their applications.

The Faculty of Materials Science and Physics of the Krakow University of Technology provides students with access to modern laboratories equipped with the latest equipment. Students have the opportunity to gain practical experience by working with modern equipment, which allows them to apply the acquired knowledge in practice.

Co po studiach?

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w różnych sektorach przemysłu, takich jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna czy energetyka. Ich umiejętności w zakresie additive manufacturing są szczególnie cenione, ponieważ branże te coraz bardziej korzystają z zalet tej innowacyjnej metody wytwarzania.

Dodatkowo, program kształcenia obejmuje również aspekty zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, co sprawia, że absolwenci nie tylko są specjalistami w swojej dziedzinie, ale także świadomymi inżynierami gotowymi do wyzwań związanych z współczesnymi trendami społecznymi i środowiskowymi. Kierunek additive manufacturing na Politechnice Krakowskiej stanowi zatem doskonałe przygotowanie do dynamicznych i innowacyjnych wyzwań przemysłu.

Inżynier z tabletem w dłoni, stojący przy maszynie

What after graduation?

Graduates of this field are prepared to work in various industry sectors, such as aviation, automotive, medicine and energy. Their additive manufacturing skills are particularly valued as these industries increasingly benefit from the benefits of this innovative manufacturing method.

Additionally, the education program also covers aspects of sustainable development and safety of production processes, which makes graduates not only specialists in their field, but also conscious engineers ready to take on challenges related to contemporary social and environmental trends. The additive manufacturing major at the Krakow University of Technology is therefore excellent preparation for the dynamic and innovative challenges of the industry.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki