Energetyka

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

4-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Inżynierowie inteligentnych miast – energia

Kierunek energetyka jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: systemy i urządzenia energetyczneenergetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim energy systems and machinery na studiach II stopnia.

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

Dlaczego energetyka?

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

3

Specjalności

100

Absolwentów studiów

Specjalności studiów

Energetyka niekonwencjonalna
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Ukończenie specjalności EN gwarantuje absolwentom praktyczną wiedzę z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Absolwenci znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Studia na specjalności EN pozwalają również na zdobycie wiedzy  z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej w ramach przedmiotów kierunkowych.

Dodatkowe informacje: https://wisie.pk.edu.pl/kierunek-studiow/energetyka-niekonwencjonalna/

Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dzięki ukończeniu studiów na tej specjalności absolwent dysponuje wszechstronną wiedzą w zakresie instalacji cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie technologii energetycznych. Potrafi projektować instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, także wykorzystujące OZE. Jest specjalistą w zakresie projektowania i regulacji instalacji ogrzewczych z wykorzystaniem dedykowanych pakietów komputerowych.  Zna zagadnienia prawne związane z wprowadzaniem na rynek nowych elementów instalacji. Ma wiedzę z zakresu pomiarów przepływowych, cieplnych i elektrycznych. Nieobca jest mu problematyka projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony środowiska w energetyce. Posiada też praktyczną wiedzę na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/isiuo.html

Systemy i urządzenia energetyczne
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest specjalistą dysponującym szeroką wiedzą z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Zdobył nie tylko gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych ale także praktyczne umiejętności prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studenci poznają zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej oraz zasadami ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje: https://wisie.pk.edu.pl/kierunek-studiow/systemy-i-urzadzenia-energetyczne/

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe na kierunku realizowane są w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:
−    elektrowniach i elektrociepłowniach,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych  zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
−    ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
−    firmach doradczych,
−    firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
−    przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe), 
−    firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
−    jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
−    prowadzonej własnej działalności gospodarczej.