Inżynieria czystego powietrza

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Kierunek międzywydziałowy, prowadzony łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Powietrze

Kierunek inżynieria czystego powietrza zapewnia specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast i innych jednostek osadniczych, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza i jej kontroli przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

Dlaczego inżynieria czystego powietrza?

Zła jakość powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka jest jednym z głównych problemów środowiskowych, dotykających obecnie tereny zurbanizowane. Pomimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej oraz podejmowanych w tym zakresie działań nadal obserwuje się znaczne przekroczenia norm jakości powietrza, szczególnie w sezonie zimowym. Stopniowe ograniczanie emisji pochodzenia przemysłowego i energetycznego, wymuszone regulacjami prawnymi, nie przyczyniło się do znaczącej poprawy stanu powietrza, a jedynie do zmiany udziału poszczególnych sektorów w ogólnej wielkości niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w której coraz większą rolę zyskują źródła bytowo-gospodarcze oraz transportowe.

Wraz z rosnącą presją społeczną oraz oczekiwaną od instytucji, władz i podmiotów gospodarczych skutecznością w zwalczaniu problemu, rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Podjęcie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów na kierunku inżynieria czystego powietrza pozwala stać się jednym z nich.

3

Wydziały

1

Kierunek w Polsce

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Istnieje wyraźne i rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych by w sposób kompleksowy podejmować działania na rzecz monitorowania i ochrony powietrza oraz poprawy jego jakości. To powoduje, iż absolwenci kierunku ICzP mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, także w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich,
  • firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza,
  • zakładach produkcyjnych będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej,
  • jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza,
  • placówkach naukowych,
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego.