Ogłoszenia WKR

Ogłoszenie WKR Wydziału Inżynierii Lądowej

TEST SPRAWDZAJĄCY EFEKTY UCZENIA SIĘ Test sprawdzający efekty uczenia się dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku transport odbędzie się w piątek 12 lutego br. o godz. 12.00 na platformie Teams.

Ogłoszenia Wydziału Architektury

WARUNKI TECHNICZNE I TRYB PRZEKAZYWANIA PORTFOLIO kandydatów na studia II stopnia na kierunku architektura w języku polskim i w języku angielskim oraz na kierunku architektura krajobrazu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Architektury...

Informacja w sprawie kategorii wojskowych

Osoby, które otrzymały wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie zdążyły tego uczynić przed ogłoszeniem zakończenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., podczas rejestracji na studia w polu „WKU” (Wojskowa Komenda Uzupełnień) proszone są o wybranie opcji...

Odwołanie

Kandydat, który otrzymał pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, ma prawo wnieść odwołanie do Rektora PK. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia...