Architektura

Kierunek podlega dodatkowym zasadom rekrutacji

studia stacjonarne; studia 4-letnie
brak specjalności
studia niestacjonarne; studia 4-letnie

brak specjalności
 

Zostań architektem

Kierunek Architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek Architektura zajął  2 miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich 2018, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kierunek Architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku Architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

Dlaczego Architektura

Architekt w XXI wieku przyjmuje na siebie rolę projektanta – kreatora, administratora, lidera interdyscyplinarnych grup, menadżera, mediatora, doradcy i edukatora szerokich grup społecznych. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych przynależnych studiom o charakterze inżynierskim ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik wspomagania projektowania archiektoniczno – urbanistycznego i technologii BIM. Kluczowe kierunkowe efekty dla kierunku Architektura na obu stopniach studiów dotyczą wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu architekta oraz  realizacji misji architekta. Dzięki bardzo szerokiej współpracy Wydziału z wiodącymi uczelniami na całym świecie, studenci mają możliwość odbycia studiów częściowych (jeden lub 2 semestry) na uczelniach partnerskich: Europejskich, Amerykańskich, Chińskich, a także w Korei, Australii, Singapurze czy w Meksyku. Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej to architekci poszukiwani na rynku pracy w szerokim wachlarzu branż nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nasi absolwenci z powodzeniem realizują też swoje pasje jako graficy, designerzy, projektanci wnętrz czy mody.

miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich

%

zatrudnienia absolwentów

Wskaźnik rekrutacji

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:
– rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;
– rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.
Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.
Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
0 10 30 50 60 70 80 90 100

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.
1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M ) / 6

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:
a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M).
b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140 155 170 185 200

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

c) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Liczba
punktów
60 80 100 120 140

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

d) W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

e) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia na dany kierunek, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2020 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

2. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W = R1 + R2 + ( J + H + M + 400) / 8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M  wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M)

3. W przypadku uczniów – trzech najlepszych finalistów Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez PK, wskaźnik rekrutacyjny określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera architekta. Zawodowa praktyka projektowa realizowana jest przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na podstawie umowy dwustronnej, natomiast zawodowa praktyka budowlana w oparciu o indywidualne umowy z przedsiębiorstwami budowlanymi. W ramach Programu Erasmus+ studenci polscy mogą uczestniczyć w 2 miesięcznych praktykach zawodowych w zagranicznych biurach architektonicznych. Praktyki to wspaniała okazja do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w umowę o pracę. Wskaźnik zatrudnienia absolwentów Wydziału Architektury wynosi 3 % – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.