Budownictwo (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

studia stacjonarne; 3-semestralne
specjalności w j. polskim:
budowlane obiekty inteligentne
budowle – informacja i modelowanie (BIM)
budowle i środowisko
drogi kolejowe
drogi, ulice i autostrady
infrastruktura transportu lotniczego
budownictwo hydrotechniczne i geoinżynieria
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
zarządzanie i marketing w budownictwie

specjalność w j. angielskim:
building and engineering constructions (konstrukcje budowlane i inżynierskie)

Studia techniczne

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.
Kierunek Budownictwo w języku angielskim zapewnia zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegłe opanowanie technicznego języka angielskiego, tak potrzebnego na współczesnym, otwartym rynku pracy, w firmach krajowych i zagranicznych.

Dlaczego Budownictwo (w j. polskim i w j. angielskim)

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania na kierunku Budownictwo są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Współpraca Wydziału z innymi, krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz wiodącymi firmami branży budowlanej zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Absolwenci kierunku Budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą, a bardzo wielu z nich znajduje zatrudnienie na najbardziej eksponowanych, kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów na kierunku Budownictwo otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.

Specjalności II stopnia

Absolwentów rocznie

Specjalności studiów

Budowlane obiekty inteligentne

Specjalność ta umożliwia zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji nowoczesnych budowli nowej generacji (tzw. budowli inteligentnych) oraz wiedzy o nowoczesnych, w tym także o tzw. inteligentnych materiałach budowlanych, automatycznym sterowaniu budowli, jej funkcjonowaniu, o sposobach jej zabezpieczania, zapewniania bezpieczeństwa i komfortu przebywających w niej ludzi.
Absolwenci są przygotowani do pracy w specjalistycznych firmach wykorzystujących nowoczesne systemy sterowania i technologie informacyjne w budownictwie.

Budowle i środowisko

Absolwenci tej specjalności posiadają podstawową wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w zakresie takich, współcześnie ważnych zagadnień interdyscyplinarnych w budownictwie, jak: akustyka i wibroakustyka stosowana w budownictwie; wpływy środowiskowe, sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle i ludzi; inżynieria wiatrowa, interakcja budowla-podłoże; budownictwo energooszczędne; ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi; tłumiki drgań mechanicznych i akustycznych; nowoczesne materiały konstrukcyjne; komfort ludzi i wibroekologia w budownictwie; podstawy projektowania budowli specjalnych przy wpływach środowiskowych; zagadnienia specjalne fundamentowania; badania budowli i konstrukcji przy wpływach środowiskowych.

Budowle – informacja i modelowanie (BIM)

Specjalność ta zapewnia praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania (CAD) oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych (BIM). Ponadto przygotowuje teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych (MES).
Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie dla budownictwa) oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

Budownictwo hydrotechniczne i geoinżynieria

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych, w szczególności obiektów budownictwa hydrotechnicznego np. budowli piętrzących (jazy, zapory) i budowli ziemnych (obwałowania, zapory, nasypy) oraz inżynierii rzecznej. Ponadto zapoznają się z geoinżynierią, co powoduje, że posiądą stosowne umiejętności do pracy w branży geotechnicznej. Wykażą się wiedzą w zakresie projektowania i monitorowania nasypów kolejowych i drogowych. Przygotowani będą do rozwiązywania problemów związanych ze wzmacnianiem gruntów. Posiądą również wiedzę związaną z projektowaniem i wykonawstwem głębokich wykopów. Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wykonywania zadań w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych i wykonawczych. Absolwenci mogą starać się o stosowne uprawnienia budowlane

Drogi kolejowe

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności ostatnio szczególnie poszukiwane na rynku w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych linii kolejowych, sieci tramwajowych, metra i kolei specjalnych oraz innych elementów infra-struktury transportowej. Są także przygotowani do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów. Zapoznają się również z metodami planowania rozwoju układów komunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów transportu szynowego.

Drogi, ulice i autostrady

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji autostrad, ulic i innych dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Są także przygotowani do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów. Znają również metody planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami w komunikacji zbiorowej.

Infrastruktura transportu lotniczego

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu budownictwa, zwłaszcza w odniesieniu do budowlanych obiektów infrastruktury lotniskowej. Posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu transportu lotniczego, systemów sterowania i zarządzania ruchem lotniczym, jak również ogólną wiedzę na temat środków transportu w lotnictwie.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się budową i eksploatacją lotnisk. Będą mogli podejmować pracę w jednostkach planistyczno-projektowych z zakresu budownictwa, w tym ogólnego, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w jednostkach eksploatacyjnych transportu lotniczego, a także w jednostkach organizacyjnych służb ruchu lotniczego, w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Konstrukcje budowlane i inżynierskie (w j. polskim i w j. angielskim)

(studia stacjonarne w języku polskim i angielskim; studia niestacjonarne w języku polskim)

Ab­sol­wen­ci tej spe­cjal­no­ści posiadają po­sze­rzo­ną wie­dzę i umie­jęt­ności w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia i re­ali­za­cji bu­dow­li o kon­struk­cji sta­lo­wej, żel­be­to­wej w tym sprężo­nej, mu­ro­wej i drew­nia­nej. Obej­mu­je to obiek­ty: bu­dow­nic­twa ogól­ne­go, prze­my­sło­we­go, uży­tecz­ności pu­blicz­nej oraz bu­dow­le spe­cjal­ne, wy­so­kie bu­dyn­ki szkie­le­to­we, kon­struk­cje po­wło­ko­we, zbior­ni­ki, masz­ty i wie­że, obiek­ty mo­sto­we. Znają sposoby uwzględ­nia­nia wy­ma­gań ni­skie­go za­po­trze­bo­wa­nia ener­gii, jak i wy­ko­rzy­sta­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych – eko­lo­gicz­nych źró­deł ener­gii.

Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych (wspomaganych komputerowo), zarówno w przypadku budowli typowych jak i obiektów nietypowych o dużym stopniu złożoności.

Mosty i budowle podziemne

Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkowe, szczegółowe przygotowanie do projektowania i wznoszenia wszelkiego typu obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady, przepusty, półmosty, galerie i tunele), stosowanych powszechnie we współczesnym budownictwie komunikacyjnym. Są przygotowani do stosowania obliczeń z wykorzystaniem współczesnych, nowoczesnych metod wspomagania komputerowego, zapoznają się z zagadnieniami tradycyjnych i nowych materiałów w mostownictwie, nowoczesnych technologii budowy mostów, problemami estetyki i trwałości obiektów mostowych, a także wybranymi aspektami budowy dróg, ulic i autostrad oraz hydrauliki i hydrologii.

Technologia i organizacja budownictwa

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie plano-wania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej (ze znajomością prawa budowlanego). W szczególności potrafią odpowiednio stosować analizy dotyczące czasu, kosztu i jakości robót z uwzględnieniem ryzyka; przygotować ofertę dla klienta; wynegocjować korzystne warunki umowy o roboty budowlane; realizować przedsięwzięcie efektywnie, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy; wykorzystywać stosowne oprogramowanie komputerowe w bieżącej pracy.

Zarządzanie i marketing w budownictwie

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami i instytucjami gospodarczymi ze sfery budownictwa, zarządzania ich finansami i zasobami ludzkimi, kształtowania strategii i polityki rynkowej, realizacji funkcji marketingowych oraz ekonomiki procesu inwestycyjnego, rynku nieruchomości oraz wyceny obiektów budowlanych i gruntu. W szczególności potrafią opracować plan działań prorynkowych firmy; przygotować ofertę i pozyskać kontrakt; realizować efektywnie przedsięwzięcie poprzez umiejętne planowanie i organizowanie robót, motywowanie pracowników, kontrolowanie przebiegu całości przedsięwzięcia; wykorzystywać stosowne oprogramowanie komputerowe w bieżącej pracy w zarządzie firmy lub na budowie.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku budownictwo są realizowane na Wydziale w wymiarze 8 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 6 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 8 tygodniowymi, w dwóch równych częściach, objęci są studenci po 4. i po 6. semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8. semestrze. Program praktyk realizowany jest w korelacji z przedmiotami zarówno teoretycznymi (przede wszystkim w zakresie projektowania) jak i zawodowymi (projektowanie i wykonawstwo). Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i są dyskutowane z pracodawcami. Studenci kierunku Budownictwo kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska, Port lotniczy Kraków-Balice, Skanska, Strabag, ) jak i do niewielkich firm budowlanych i projektowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe. W zakresie praktyk zawodowych WIL współpracuje obecnie z 280 pracodawcami.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 2431-155 Kraków
Wydział Inżynierii Lądowej
Budynek główny PK, sala nr 221
tel. 503 744 778
e-mail: rekrutacja-wil@pk.edu.pl