Budownictwo

II Stopień

Studia techniczne

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi  i są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Dlaczego Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania na kierunku Budownictwo są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Współpraca Wydziału z innymi, krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz wiodącymi firmami branży budowlanej zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Absolwenci kierunku Budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą, a bardzo wielu z nich znajduje zatrudnienie na najbardziej eksponowanych, kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów na kierunku Budownictwo otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.

Kierunek Budownictwo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prestiżowa Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (nadana w 2016) wygasła z końcem roku 2021, ale Wydział nieustannie dąży do samorozwoju i wnioskuje o jej ponowne pozyskanie. Na kierunku Budownictwo zdobył akredytacje KAUT jako jeden z pierwszych wydziałów w Polsce!

W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2022 r. zajął 1 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej. Aktualnie Wydział czeka na ogłoszenie wyników edycji 2022.

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku Budownictwo na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzenie przez WIL szerokiej i owocnej współpracy z jednostkami otoczenia zewnętrznego jest ściśle związane z działającą przy Wydziale Radą Przedsiębiorców, skupiającą przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem. Rada ta ma wpływ na kształtowanie programów studiów, stąd osiągane przez studentów efekty uczenia się umożliwiają im osiągnięcie pełnych kompetencji inżynierskich. Prowadzona przez WIL współpraca m. in. z wiodącymi firmami branży kolejowej i budowlanej zaowocowała zawarciem porozumień w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Te firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów).

Również w 2022 roku dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest jednocześnie potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Dla studentów to okazja korzystania z wiedzy wybitnych, aktywnych naukowo  i zaangażowanych profesorów.

Specjalności

%

Zatrudnionych Absolwentów

zarobki po ukończeniu studiów

Specjalności studiów

Budowle – informacja i modelowanie (BIM) (studia stacjonarne)

Specjalność ta zapewnia praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania (CAD) oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych (BIM). Ponadto przygotowuje teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych (MES).
Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie dla budownictwa) oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika (studia stacjonarne)

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych, w szczególności obiektów budownictwa hydrotechnicznego np. budowli piętrzących (jazy, zapory) i budowli ziemnych (obwałowania, zapory, nasypy) oraz inżynierii rzecznej. Ponadto zapoznają się z geoinżynierią, co powoduje, że posiądą stosowne umiejętności do pracy w branży geotechnicznej. Wykażą się wiedzą w zakresie projektowania i monitorowania nasypów kolejowych i drogowych. Przygotowani będą do rozwiązywania problemów związanych ze wzmacnianiem gruntów. Posiądą również wiedzę związaną z projektowaniem i wykonawstwem głębokich wykopów. Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wykonywania zadań w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych i wykonawczych. Absolwenci mogą starać się o stosowne uprawnienia budowlane.

Konstrukcje budowlane i inżynierskie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Ab­sol­wen­ci tej spe­cjal­no­ści posiadają po­sze­rzo­ną wie­dzę i umie­jęt­ności w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia i re­ali­za­cji bu­dow­li o kon­struk­cji sta­lo­wej, żel­be­to­wej w tym sprężo­nej, mu­ro­wej i drew­nia­nej. Obej­mu­je to obiek­ty: bu­dow­nic­twa ogól­ne­go, prze­my­sło­we­go, uży­tecz­ności pu­blicz­nej oraz bu­dow­le spe­cjal­ne, wy­so­kie bu­dyn­ki szkie­le­to­we, kon­struk­cje po­wło­ko­we, zbior­ni­ki, masz­ty i wie­że, obiek­ty mo­sto­we. Znają sposoby uwzględ­nia­nia wy­ma­gań ni­skie­go za­po­trze­bo­wa­nia ener­gii, jak i wy­ko­rzy­sta­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych – eko­lo­gicz­nych źró­deł ener­gii.

Mechanika konstrukcji inżynierskich (studia stacjonarne)

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych (wspomaganych komputerowo), zarówno w przypadku budowli typowych jak i obiektów nietypowych o dużym stopniu złożoności.

Mosty i budowle podziemne (studia stacjonarne)

Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkowe, szczegółowe przygotowanie do projektowania i wznoszenia wszelkiego typu obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady, przepusty, półmosty, galerie i tunele), stosowanych powszechnie we współczesnym budownictwie komunikacyjnym. Są przygotowani do stosowania obliczeń z wykorzystaniem współczesnych, nowoczesnych metod wspomagania komputerowego, zapoznają się z zagadnieniami tradycyjnych i nowych materiałów w mostownictwie, nowoczesnych technologii budowy mostów, problemami estetyki i trwałości obiektów mostowych, a także wybranymi aspektami budowy dróg, ulic i autostrad oraz hydrauliki i hydrologii.

Technologia i organizacja budownictwa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie plano-wania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej (ze znajomością prawa budowlanego). W szczególności potrafią odpowiednio stosować analizy dotyczące czasu, kosztu i jakości robót z uwzględnieniem ryzyka; przygotować ofertę dla klienta; wynegocjować korzystne warunki umowy o roboty budowlane; realizować przedsięwzięcie efektywnie, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy; wykorzystywać stosowne oprogramowanie komputerowe w bieżącej pracy.

Infrastruktura drogowa i kolejowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury drogowej i kolejowej obejmującej: autostrady; ulice i drogi zamiejskie; skrzyżowania i węzły drogowe; linie kolejowe i tramwajowe; metro i koleje specjalne. Są przygotowani do projektowania i eksploatacji infrastruktury towarzyszącej drogom i kolejom, w tym mostów, wiaduktów i estakad. Absolwenci zdobywają również wiedzę z zakresu modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej. Zapoznają się z metodami planowania rozwoju sieci drogowej i kolejowej, z nowoczesnymi metodami inżynierii ruchu drogowego i kolejowego, w tym bezpieczeństwem i inteligentnymi systemami zarządzania ruchem. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektowych i konsultingowych związanych z infrastrukturą drogową i kolejową, w firmach budowlanych o szerokim profilu wykonawstwa w zakresie budowy dróg, skrzyżowań i węzłów, linii kolejowych, stacji kolejowych i kolejowego zaplecza eksploatacyjnego, w firmach związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej i kolejowej, jednostkach administracji drogowej i kolejowej.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku budownictwo są realizowane na Wydziale w wymiarze 8 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 6 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 8 tygodniowymi, w dwóch równych częściach, objęci są studenci po 4. i po 6. semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8. semestrze. Program praktyk realizowany jest w korelacji z przedmiotami zarówno teoretycznymi (przede wszystkim w zakresie projektowania) jak i zawodowymi (projektowanie i wykonawstwo). Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i są dyskutowane z pracodawcami. Studenci kierunku Budownictwo kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska, Port lotniczy Kraków-Balice, Skanska, Strabag, ) jak i do niewielkich firm budowlanych i projektowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe. W zakresie praktyk zawodowych WIL współpracuje obecnie z 280 pracodawcami.