Budownictwo (j. angielski)

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – 28 lutego 2022 r.

Specjalności:

Liczba miejsc:

36 miejsc

 

Wymagania językowe

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Zasady rekrutacji

Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów Budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

Wskaźnik rekrutacyjny
WKR WIL sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku budownictwo jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnego, świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
5. pozostałe dokumenty wskazane w zakładce dokumenty.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:
1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

Studia techniczne

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.
Kierunek Budownictwo w języku angielskim zapewnia zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegłe opanowanie technicznego języka angielskiego, tak potrzebnego na współczesnym, otwartym rynku pracy, w firmach krajowych i zagranicznych.

Dlaczego Budownictwo (j. angielski)

Studia na kierunku Budownictwo umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania na kierunku Budownictwo są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Współpraca Wydziału z innymi, krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz wiodącymi firmami branży budowlanej zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Absolwenci kierunku Budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą, a bardzo wielu z nich znajduje zatrudnienie na najbardziej eksponowanych, kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów na kierunku Budownictwo otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.

Specjalności II stopnia

Absolwentów rocznie

Specjalność studiów

Structural Design and Management in Civil Engineering (Projektowanie konstrukcji i zarządzanie w budownictwie)

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną i wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie planowania oraz zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, technologii robót budowlanych, kierowania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz projektowania konstrukcji z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technik wspomagania komputerowego. Mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole oraz mają świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy. W zależności od wyboru profilu w ramach tej specjalności, studenci zdobywają kompetencje kierownicze w zakresie procesów projektowania złożonych konstrukcji budowlanych, lub przygotowania do pełnienia funkcji menadżera realizowanych inwestycji.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do twórczej pracy, wymagającej zaawansowanej wiedzy w dziedzinie budownictwa, zarówno w zakresie menadżerskim jak i zagadnień konstrukcyjnych oraz do prowadzenia prac studialnych i badawczych dotyczących konstrukcji oraz jej elementów, technologii, organizacji i zarządzania.

 

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku budownictwo są realizowane na Wydziale w wymiarze 8 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 6 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 8 tygodniowymi, w dwóch równych częściach, objęci są studenci po 4. i po 6. semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8. semestrze. Program praktyk realizowany jest w korelacji z przedmiotami zarówno teoretycznymi (przede wszystkim w zakresie projektowania) jak i zawodowymi (projektowanie i wykonawstwo). Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i są dyskutowane z pracodawcami. Studenci kierunku Budownictwo kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska, Port lotniczy Kraków-Balice, Skanska, Strabag, ) jak i do niewielkich firm budowlanych i projektowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe. W zakresie praktyk zawodowych WIL współpracuje obecnie z 280 pracodawcami.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 2431-155 Kraków
Wydział Inżynierii Lądowej
Budynek główny PK, sala nr 221
tel. 503 744 778
e-mail: rekrutacja-wil@pk.edu.pl

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki