Elektrotechnika i automatyka

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 październik 2021 r.

Specjalności:

Liczba miejsc:

144 miejsca

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej informuje, że 19 lipca br. o godz. 11:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 19 lipca 2021 r. do godziny 11:00.

Czas trwania:

4-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Opłata semestralna:

2400 zł

Liczba miejsc:

72 miejsca

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku elektrotechnika i automatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej informuje, że 26 lipca br. o godz. 10:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 10:00 do dnia 26 lipca 2021 r.

Studia techniczne – zostań inżynierem elektrykiem

Kierunek studiów Elektrotechnika i automatyka zapewnia wykształcenie specjalistów wyposażonych w poszukiwane na rynku pracy kompetencje, niezbędne do wykonywania prac inżynierskich z zakresu: konstrukcji i kreślenia schematów obwodów elektrycznych ideowych i montażowych; konstrukcji i eksploatacji transformatorów, maszyn elektrycznych i układów napędowych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznych układów napędowych; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; techniki mikroprocesorowej; projektowania układów do przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej; analizy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości; projektowania i konstruowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych; projektowania i obsługi układów elektrycznych i energoelektronicznych.

W  trakcie studiów możliwe jest uzyskanie uprawnień elektroinstalacyjnych SEP co stanowi dodatkowy atut przy staraniach o pracę. Absolwenci kierunku  są  przygotowani do pracy w każdej  gałęzi nowoczesnej gospodarki, która nie może się rozwijać bez udziału dobrze wykształconych inżynierów elektryków. Absolwenci są przygotowani do podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich, jak również twórczej pracy zespołowej.

Absolwenci drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

Dlaczego Elektrotechnika i automatyka

Jest to uniwersalny kierunek studiów, na którym studenci zaznajamiają się ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej. Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną  i kadrę inżynierską bardzo dobrze wykształconą w zakresie elektrotechniki i automatyki. Studia na tym kierunku gwarantują  uzyskanie zarówno wiedzy teoretycznej jak również umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku elektrotechnika i automatyka Politechniki Krakowskiej to inżynierowie poszukiwani na rynku pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki związanych z szeroko pojętą elektrotechniką. Tematy prac dyplomowych mają odniesienie do potrzeb przemysłu, wyróżniające się prace są nagradzane przez SEP w konkursach na najlepszą pracę dyplomową I stopnia.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Elektrotechnika i automatyka  jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Specjalności studiów

Automatyka w układach elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność  ta przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie automatyzacji dla małych i dużych stanowisk produkcyjnych i różnego typu układów elektrycznych. Wiedza z zakresu modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej, syntezy cyfrowych układów sterowania, komputerowych systemów sterowania, sieci komputerowych, ,  metod sztucznej inteligencji,  pozwala na podjęcie współpracy z zespołami specjalistów z różnych dziedzin , informatyków, elektroników, mechaników.

Trakcja elektryczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność ta obejmuje zagadnienia z zakresu nowoczesnej trakcji elektrycznej:  budowy, napędu i sterowania pojazdami elektrycznymi; budowy i projektowania maszyn trakcyjnych, budowy i doboru elektroenergetycznych  systemów zasilania  w transporcie, energochłonności w trakcji elektrycznej oraz komputerowych systemów sterowania ruchem.

Nabyte kompetencje bardzo dobrze przygotowują do pracy w charakterze Inżyniera Elektryka, zarówno w procesie produkcji i eksploatacji, jak też w biurach projektowych,  szczególnie w aspekcie potrzeb nowoczesnego elektrycznego Transportu Szynowego.

Inżynieria systemów elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność ta obejmuje zagadnienia z zakresu systemów elektroenergetycznych, zastosowania użytkowych pakietów programowych do modelowania układów elektrycznych,  monitoringu i sterowaniu w układach  rozproszonych, niesymetrii w układach 3 –fazowych, jakości energii elektrycznej i dodatkowo na  analizie komputerowej napędów przekształtnikowych.

Nabyte kompetencje mogą być wykorzystane w działalności inżynierskiej, umożliwiając podjęcie zatrudnienia o zróżnicowanym charakterze. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej stosowania nowoczesnych narzędzi  i technik komputerowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe w trakcie studiów  na kierunku Elektrotechnika i automatyka stwarzają możliwość praktycznego poszerzenia zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej oraz są cennym doświadczeniem wynikłym z  obserwacji pracy inżyniera elektryka. Praktyki dają również możliwość  pozyskania  ciekawych kontaktów zawodowych, które często jeszcze w trakcie studiów skutkują ofertami odnośnie  dalszego zatrudnienia. Współpraca Politechniki Krakowskiej z wieloma firmami jak również ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, daje  szansę na  dobre rozpoczęcie własnej ścieżki kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które często przekształcają się w umowę o pracę. Efekty kształcenia dla tego kierunku  dają absolwentom podstawę dla potencjalnego rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, pomocą na tym polu może służyć  m.in. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Szacuje się, że przez najbliższe lata absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również elektroenergetyki, budownictwa, transportu samochodowego i szynowego, infrastruktury drogowej i kolejowej, łączności, itp. Należy również podkreślić, że absolwenci kierunku  są poszukiwani i chętnie zatrudniani w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych oraz w firmach zagranicznych.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki