Elektrotechnika i automatyka

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

4-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Studia techniczne – zostań inżynierem elektrykiem

Kierunek studiów elektrotechnika i automatyka zapewnia wykształcenie specjalistów wyposażonych w poszukiwane na rynku pracy kompetencje, niezbędne do wykonywania prac inżynierskich z zakresu: konstrukcji i kreślenia schematów obwodów elektrycznych ideowych i montażowych; konstrukcji i eksploatacji transformatorów, maszyn elektrycznych i układów napędowych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznych układów napędowych; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; techniki mikroprocesorowej; projektowania układów do przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej; analizy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości; projektowania i konstruowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych; projektowania i obsługi układów elektrycznych i energoelektronicznych.

W  trakcie studiów możliwe jest uzyskanie uprawnień elektroinstalacyjnych SEP co stanowi dodatkowy atut przy staraniach o pracę. Absolwenci kierunku  są  przygotowani do pracy w każdej  gałęzi nowoczesnej gospodarki, która nie może się rozwijać bez udziału dobrze wykształconych inżynierów elektryków. Absolwenci są przygotowani do podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich, jak również twórczej pracy zespołowej.

Absolwenci drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

List nominacyjny

Dlaczego elektrotechnika i automatyka?

Jest to uniwersalny kierunek studiów, na którym studenci zaznajamiają się ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej. Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną  i kadrę inżynierską bardzo dobrze wykształconą w zakresie elektrotechniki i automatyki. Studia na tym kierunku gwarantują  uzyskanie zarówno wiedzy teoretycznej jak również umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku elektrotechnika i automatyka Politechniki Krakowskiej to inżynierowie poszukiwani na rynku pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki związanych z szeroko pojętą elektrotechniką. Tematy prac dyplomowych mają odniesienie do potrzeb przemysłu, wyróżniające się prace są nagradzane przez SEP w konkursach na najlepszą pracę dyplomową I stopnia.

Specjalności studiów

Automatyka w układach elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Elektromobilność (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Inżynieria systemów elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe w trakcie studiów  na kierunku elektrotechnika i automatyka stwarzają możliwość praktycznego poszerzenia zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej oraz są cennym doświadczeniem wynikłym z  obserwacji pracy inżyniera elektryka. Praktyki dają również możliwość  pozyskania  ciekawych kontaktów zawodowych, które często jeszcze w trakcie studiów skutkują ofertami odnośnie  dalszego zatrudnienia. Współpraca Politechniki Krakowskiej z wieloma firmami jak również ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, daje  szansę na  dobre rozpoczęcie własnej ścieżki kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które często przekształcają się w umowę o pracę. Efekty kształcenia dla tego kierunku  dają absolwentom podstawę dla potencjalnego rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, pomocą na tym polu może służyć  m.in. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Szacuje się, że przez najbliższe lata absolwenci kierunku elektrotechnika i automatyka nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również elektroenergetyki, budownictwa, transportu samochodowego i szynowego, infrastruktury drogowej i kolejowej, łączności, itp. Należy również podkreślić, że absolwenci kierunku  są poszukiwani i chętnie zatrudniani w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych oraz w firmach zagranicznych.