Energetyka

Inżynierowie inteligentnych miast – energia

Kierunek ENERGETYKA jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczneEnergetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także Modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery na studiach II stopnia. 

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

Dlaczego Energetyka

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku ENERGETYKA stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

Specjalności

Absolwentów studiów

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek energetyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Specjalności studiów

Systemy i urządzenia energetyczne
(studia I i II stopnia)

Studia na specjalności SiUE kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych oraz umiejętność prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Specjalność przygotowuje również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Studenci poznają zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej oraz zasadami ochrony środowiska.

Energetyka niekonwencjonalna
(studia I i II stopnia)

Ukończenie specjalności EN gwarantuje wiedzę z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Absolwenci znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Studia na specjalności EN pozwalają również na zdobycie wiedzy  z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej w ramach przedmiotów kierunkowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe na kierunku realizowane są w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:
−    elektrowniach i elektrociepłowniach,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych  zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
−    ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
−    firmach doradczych,
−    firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
−    przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe), 
−    firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
−    jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
−    prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
e-mail: rws@pk.edu.pl
tel.  12 628 28 09