Energetyka

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

i urządzenia Czas trwania:

4-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Inżynierowie inteligentnych miast – energia

Kierunek energetyka jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczne i Energetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także Modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery na studiach II stopnia.

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

Dlaczego Energetyka

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

Specjalności

Absolwentów studiów

Specjalności studiów

Systemy i urządzenia energetyczne
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest specjalistą dysponującym szeroką wiedzą z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Zdobył nie tylko gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych ale także praktyczne umiejętności prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studenci poznają zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej oraz zasadami ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/siue1.html

Energetyka niekonwencjonalna
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Ukończenie specjalności EN gwarantuje absolwentom praktyczną wiedzę z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Absolwenci znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Studia na specjalności EN pozwalają również na zdobycie wiedzy  z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej w ramach przedmiotów kierunkowych.

Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/en1.html

Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dzięki ukończeniu studiów na tej specjalności absolwent dysponuje wszechstronną wiedzą w zakresie instalacji cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie technologii energetycznych. Potrafi projektować instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, także wykorzystujące OZE. Jest specjalistą w zakresie projektowania i regulacji instalacji ogrzewczych z wykorzystaniem dedykowanych pakietów komputerowych.  Zna zagadnienia prawne związane z wprowadzaniem na rynek nowych elementów instalacji. Ma wiedzę z zakresu pomiarów przepływowych, cieplnych i elektrycznych. Nieobca jest mu problematyka projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony środowiska w energetyce. Posiada też praktyczną wiedzę na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/isiuo.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe na kierunku realizowane są w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:
−    elektrowniach i elektrociepłowniach,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych  zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
−    ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
−    firmach doradczych,
−    firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
−    przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
−    biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe), 
−    firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
−    jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
−    prowadzonej własnej działalności gospodarczej.