Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

Studia techniczne – zostań inżynierem

W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym.

Dlaczego Inżynieria bezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się różnorodne zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak też samych urządzeń technicznych. W różnych obszarach działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, przemysłem chemicznym itd., powstają problemy wymagające ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczenia urządzeń i instalacji. Przyczyną pojawiających się zagrożeń mogą być katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne, a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się inżynieria bezpieczeństwa.
Ogólny cel kształcenia na Kierunku obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą:
• bezpieczeństwo pracy,
• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo technologiczne.

Prowadzenia kierunku

Absolwentów studiów

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Biologia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika posiadającego znajomość problematyki inżynierii bezpieczeństwa . Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę. Absolwenci Kierunku podejmują pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej, a zwłaszcza takich, gdzie wymagana jest szeroka wiedza techniczna oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i środowiska. 
Na życzenie Absolwenta dokonujemy wpisu do suplementu dyplomu o treści:
Politechnika Krakowska oświadcza, że realizowany program studiów na Wydziale Mechanicznym, kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa uprawnia absolwentów tego kierunku do pracy w Służbach BHP. Program studiów uwzględnia tematykę wynikającą z zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje odpowiadające stanowisku starszego inspektora BHP.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego


al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
Wydział Mechaniczny, Budynek A
tel. 12 628 36 10; 12 628 36 16
e-mail: rwms@pk.edu.pl