Inżynieria czystego powietrza

Studia stacjonarne
Inżynierowie inteligentnych miast – powietrze

Kierunek ICP zapewnia specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast i innych jednostek osadniczych, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza i jej kontroli przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

Dlaczego Inżynieria czystego powietrza

Zła jakość powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka jest jednym z głównych problemów środowiskowych, dotykających obecnie tereny zurbanizowane. Pomimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej oraz podejmowanych w tym zakresie działań nadal obserwuje się znaczne przekroczenia norm jakości powietrza, szczególnie w sezonie zimowym. Stopniowe ograniczanie emisji pochodzenia przemysłowego i energetycznego, wymuszone regulacjami prawnymi, nie przyczyniło się do znaczącej poprawy stanu powietrza, a jedynie do zmiany udziału poszczególnych sektorów w ogólnej wielkości niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w której coraz większą rolę zyskują źródła bytowo-gospodarcze oraz transportowe.

Wraz z rosnącą presją społeczną oraz oczekiwaną od instytucji, władz i podmiotów gospodarczych skutecznością w zwalczaniu problemu, rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Podjęcie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów na kierunku ICP pozwala stać się jednym z nich.

Wydziały

kierunek w Polsce

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek inżynieria czystego powietrza jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Istnieje wyraźne i rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów przygotowanych by w sposób kompleksowy podejmować działania na rzecz monitorowania i ochrony powietrza oraz poprawy jego jakości. To powoduje, iż absolwenci kierunku ICP docelowo mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, także w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich,
  • firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza,
  • zakładach produkcyjnych będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej,
  • jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza,
  • placówkach naukowych,
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt WKR

Komisja Rekrutacyjna
ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów

Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
e-mail: rws@pk.edu.pl
tel.  12 628 28 09