Inżynieria środowiska

Czas trwania:

3,5-roku

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2022 r.

Specjalności:

Czas trwania:

4-lata

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2022

Specjalności:

Inżynierowie inteligentnych miast

Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

Dlaczego Inżynieria środowiska

Kierunek Inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych. Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę, a także zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka: hydroinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. To stwarza duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

To studia dla osób chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć związania przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.

Specjalności

Absolwentów rocznie

Specjalności studiów

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (studia stacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń, a także w zakresie technik ochrony powietrza, z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Ma specjalistyczną wiedzę, która daje podstawę do kompetentnego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem, ochroną powietrza. Jest również przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Hydroinżynieria (studia stacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w zakresie technologii i konstrukcji budowli oraz w zakresie zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Wie, jak ocenić stan techniczny obiektów hydrotechnicznych i jak przeprowadzić inwestycje związane z modernizacją i budową nowych obiektów tego typu. Potrafi wykorzystywać wody do celów energetycznych i żeglugowych.

Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia stacjonarne)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad systemami infrastruktury komunalnej odnoszącymi się do zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wie jak kompleksowo prowadzić ochronę zasobów wodnych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, między innymi potrafi prowadzić nadzór nad instalacjami szkodliwie oddziałującymi na środowisko wodne.

Technologie i instalacje w inżynierii środowiska (studia niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień związanych z: technologią i budową urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, składowania odpadów, a także  projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy odlotowe.  Ma podstawy do prowadzenia badań laboratoryjnych i technologicznych w szerokim zakresie. Jest przygotowany do poszukiwania rozwiązań układów technologicznych efektywnych energetycznie oraz korzystnych dla środowiska, wykorzystujących energię odnawialną i odpadową.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów. Badania Losów Absolwentów przekonują, że szybko znajdują oni pracę i u ponad 90% z nich jest to praca w zawodzie, w rozwojowej oraz dochodowej branży instalacyjno-budowlanej.

Gdzie pracuje się po IŚ? Najczęściej w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych. Poza tym w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.