Inżynieria środowiska

Czas trwania:

3,5-roku

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

4-lata

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Infrastruktura

Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych  i gazowych, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych m.in. z zaopatrzeniem w wodę i jej uzdatnianiem, oczyszczaniem ścieków czy unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach zawodowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dlaczego IŚ?

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ma interdyscyplinarny charakter, już I stopień umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

W naszym podejściu do kształcenia podążamy za priorytetowymi potrzebami współczesnego człowieka. Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, a nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz nich: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę oraz doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.

Absolwenci IŚ są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego odpowiedzialnego wykorzystywania dla potrzeb człowieka: gospodarki odpadami, uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, ochrony powietrza i zbiorników wodnych. To otwiera duży rynek pracy, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – od biur projektowych i firm budowlanych oraz wdrażających nowoczesne urządzenia i technologie prośrodowiskowe, po jednostki monitorujące stan środowiska i jednostki badawcze.

Specjalności

Absolwentów rocznie

Specjalności studiów

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (studia i i II stopnia)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do pracy w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń, a także w zakresie technik ochrony powietrza, z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych. Ma specjalistyczną wiedzę, która daje podstawę do kompetentnego rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem, ochroną powietrza.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/cowik1.html

Hydroinżynieria (studia I i II stopnia)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do pracy w zakresie technologii i konstrukcji budowli oraz w zakresie zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Wie, jak ocenić stan techniczny obiektów hydrotechnicznych i jak przeprowadzić inwestycje związane z modernizacją i budową nowych obiektów tego typu. Potrafi wykorzystywać wody do celów energetycznych i żeglugowych.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/hyd1.html

Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia I i II stopnia)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany w szczególności do projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad systemami infrastruktury komunalnej odnoszącymi się do zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wie jak kompleksowo prowadzić ochronę zasobów wodnych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, między innymi potrafi prowadzić nadzór nad instalacjami szkodliwie oddziałującymi na środowisko wodne.
Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/zw1.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów. Badania Losów Absolwentów przekonują, że szybko znajdują oni pracę i u ponad 90% z nich jest to praca w zawodzie, w rozwojowej oraz dochodowej branży instalacyjno-budowlanej.

Gdzie pracuje się po IŚ? Najczęściej w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych. Poza tym w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.