Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Inżynierowie inteligentnych miast

Na kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych,  ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wyszkolić sobie przyszłe kadry.

Możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych  jest dodatkowym atutem absolwentów OZEiIK na rynku pracy.

Dlaczego Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Energetyka odnawialna jest dyscypliną przyszłości, a przed współczesnym światem stoją podstawowe wyzwania związane z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. To zarazem dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, tak dla kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby rozwiązywać problemy wynikające z wpływu ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i kształtować sposób funkcjonowania jednostek miejskich.

Kompetencje zdobyte w toku studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej.

Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Biologia

Chemia

Geografia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Najpierw wybrane zajęcia, a następnie praktyki zawodowe studenci OZEiK odbywają w jednostkach partnerów kierunku, należących jednocześnie do największych pracodawców  regionu. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej (współrealizujących program studiów: MPWiK, MPO, MPEC), co – wobec artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE – jako projektanci i kierownicy robót;
  • w instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
  • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
  • w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki


Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
e-mail: rws@pk.edu.pl
tel.  12 628 28 09