Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Kreatywny inżynier

Technologia chemiczna to splot nauk chemicznych z naukami technicznymi. Jej podstawowym zadaniem jest opracowywanie nowych technologii otrzymywania związków chemicznych niezbędnych w każdej dziedzinie życia. Bez technologii chemicznej nie byłoby nowych materiałów polimerowych, nowych leków, kosmetyków, paliw, nawozów sztucznych i wielu innych materiałów z których korzystamy codziennie. Wdrażanie tzw. zielonych technologii skutkuje tym, że nowoczesne materiały wytwarzane są w zgodzie z naturą i dbałością o jakość życia kolejnych pokoleń. Kierunek Technologia chemiczna to również monitorowanie i automatyzacja kontroli procesów chemicznych, laboratoryjna kontrola jakości surowców i produktów, optymalizacja prowadzonych procesów, planowanie eksperymentów jak również prowadzenie procesu chemicznego w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i przemysłowej.

Studenci kierunku Technologia chemiczna zdobywają gruntowne wykształcenie zarówno z chemii jak i przedmiotów technicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej nabierają również umiejętności praktycznych podczas realizacji dużej ilości godzin w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych oraz projektowych. Absolwent tego kierunku ma dobre podstawy z chemii, fizyki i matematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu realizować się zarówno w zakresie działalności przemysłowo – produkcyjnej jak również projektowej, laboratoryjnej i naukowej.

Dlaczego Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Tradycji

%

Satysfakcji

Specjalności studiów

Analityka przemysłowa i środowiskowa (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej. Mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi wykorzystywanymi w ocenie procesów technologicznych, jak również w badaniach związanych z ochroną środowiska.

Chemia i technologia kosmetyków (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii  produkcji kosmetyków i preparatów chemii gospodarczej, pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, przetwarzania tych surowców w półprodukty stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz opracowywania receptur nowoczesnych formulacji kosmetycznych.

Lekka technologia organiczna (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy podstawowej z chemii i technologii organicznej, uzupełniony o wiedzę z zakresu chemii surowców naturalnych, podstaw technologii kosmetyków, technologii leków, nowoczesnych środków ochrony roślin, chemii gospodarczej, syntezy katalizatorów oraz metod produkcji małotonażowej. Poznają również metody modelowania procesów chemicznych.

Technologia polimerów i biopolimerów (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Poznają najnowsze źródła surowcowe stosowane w technologii tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.

Procesy technologiczne i zarządzanie produkcją (studia stacjonarne)

Specjalność prowadzona dla studentów II stopnia. Oprócz podstawowej wiedzy z technologii chemicznej Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania produkcją chemiczną i projektami badawczymi, logistyką, wyceną technologii chemicznych, metodami oceny ekologicznej procesów technologii chemicznej. Poznają zagadnienia związane z ochroną patentową, komercjalizacją i transferem technologii.

Innowacyjne Technologie Chemiczne / Innovative Chemical Technologies (studia stacjonarne w języku angielskim)

Specjalność prowadzona w języku angielskim dla studentów II stopnia zarówno obcokrajowców jak i z Polski. Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy związany z katalizą przemysłową, technologią organiczną, nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami oraz metodami analitycznymi w technologii chemicznej.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to jedna z najważniejszych form zdobywania wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zarówno programowych jak i ponadprogramowych. Wydział współpracuje w tym zakresie z wieloma zakładami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi. Dodatkowo w toku studiów odbywają wizyty studyjne w dużych zakładach przemysłowych w Polsce i Europie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w energetyce, ochronie środowiska, biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz do tworzenia własnych firm. Mogą podejmować pracę praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym realizującym różnorodne technologie związane z produkcją i wykorzystaniem energii, surowców i ochroną środowiska naturalnego.