Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

II Stopień

Kreatywny inżynier

Technologia chemiczna to splot nauk chemicznych z naukami technicznymi. Jej podstawowym zadaniem jest opracowywanie nowych technologii otrzymywania związków chemicznych niezbędnych w każdej dziedzinie życia. Bez technologii chemicznej nie byłoby nowych materiałów polimerowych, nowych leków, kosmetyków, paliw, nawozów sztucznych i wielu innych materiałów z których korzystamy codziennie. Wdrażanie tzw. zielonych technologii skutkuje tym, że nowoczesne materiały wytwarzane są w zgodzie z naturą i dbałością o jakość życia kolejnych pokoleń. Kierunek Technologia chemiczna to również monitorowanie i automatyzacja kontroli procesów chemicznych, laboratoryjna kontrola jakości surowców i produktów, optymalizacja prowadzonych procesów, planowanie eksperymentów jak również prowadzenie procesu chemicznego w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i przemysłowej.

Studenci kierunku Technologia chemiczna zdobywają gruntowne wykształcenie zarówno z chemii jak i przedmiotów technicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej nabierają również umiejętności praktycznych podczas realizacji dużej ilości godzin w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych oraz projektowych. Absolwent tego kierunku ma dobre podstawy z chemii, fizyki i matematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu realizować się zarówno w zakresie działalności przemysłowo – produkcyjnej jak również projektowej, laboratoryjnej i naukowej.

Dlaczego Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Tradycji

%

Satysfakcji

Specjalności studiów

Analityka przemysłowa i środowiskowa (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej. Mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi wykorzystywanymi w ocenie procesów technologicznych, jak również w badaniach związanych z ochroną środowiska.

Chemia i technologia kosmetyków (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii  produkcji kosmetyków i preparatów chemii gospodarczej, pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, przetwarzania tych surowców w półprodukty stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz opracowywania receptur nowoczesnych formulacji kosmetycznych.

Lekka technologia organiczna (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy podstawowej z chemii i technologii organicznej, uzupełniony o wiedzę z zakresu chemii surowców naturalnych, podstaw technologii kosmetyków, technologii leków, nowoczesnych środków ochrony roślin, chemii gospodarczej, syntezy katalizatorów oraz metod produkcji małotonażowej. Poznają również metody modelowania procesów chemicznych.

Technologia polimerów (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Poznają najnowsze źródła surowcowe stosowane w technologii tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.

Kataliza Przemysłowa (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych katalizy oraz procesów katalitycznych stosowanych w przemyśle chemicznym. Posiadają kompetencje w zakresie przemysłowej katalizy heterogenicznej, homogenicznej oraz biokatalizy.

Technologie środowiska i gospodarka odpadami (studia stacjonarne)

Studenci tej specjalności posiadają szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i biotechnologiami nieorganicznymi w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Studenci są zapoznawani z nowoczesnymi technologiami wytwarzania nawozów sztucznych, dodatków paszowych, wytwarzaniem garbników, pigmentów i różnych soli nieorganicznych.

Procesy technologiczne i zarządzanie produkcją (studia stacjonarne)

Specjalność prowadzona dla studentów II stopnia. Oprócz podstawowej wiedzy z technologii chemicznej Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania produkcją chemiczną i projektami badawczymi, logistyką, wyceną technologii chemicznych, metodami oceny ekologicznej procesów technologii chemicznej. Poznają zagadnienia związane z ochroną patentową, komercjalizacją i transferem technologii.

Innowacyjne Technologie Chemiczne / Innovative Chemical Technologies (studia stacjonarne w języku angielskim)

Specjalność prowadzona w języku angielskim dla studentów II stopnia zarówno obcokrajowców jak i z Polski. Studenci tej specjalności uzyskują szeroki zakres wiedzy związany z katalizą przemysłową, technologią organiczną, nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami oraz metodami analitycznymi w technologii chemicznej.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to jedna z najważniejszych form zdobywania wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zarówno programowych jak i ponadprogramowych. Wydział współpracuje w tym zakresie z wieloma zakładami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi. Dodatkowo w toku studiów odbywają wizyty studyjne w dużych zakładach przemysłowych w Polsce i Europie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w energetyce, ochronie środowiska, biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz do tworzenia własnych firm. Mogą podejmować pracę praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym realizującym różnorodne technologie związane z produkcją i wykorzystaniem energii, surowców i ochroną środowiska naturalnego.