Transport

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

brak specjalności

Liczba miejsc:

108 miejsc

Czas trwania:

4,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

brak specjalności

Opłata:

2100 zł

Liczba miejsc:

36 miejsc

Studia techniczne – zostań inżynierem

Studia na kierunku Transport kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci kierunku Transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych, a nawet w policji.

Dlaczego Transport

Trudno wyobrazić sobie współczesną działalność człowieka bez możliwości sprawnego przemieszczania się. Coraz więcej odbywanych podróży oraz coraz większa ilość przewożonych ładunków – sprawia, że istnieje silna potrzeba wypracowywania i stosowania jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań transportowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb mieszkańców. Oznacza to, że jest duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych inżynierów transportu, posiadających wysokie umiejętności w zakresie planowania i projektowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie wszystkich systemów transportowych i logistycznych miast, aglomeracji i regionów.

Studia na kierunku Transport umożliwiają pozyskanie współczesnej, interdyscyplinarnej, szerokiej wiedzy na temat systemów transportowych oraz ułatwiają zrozumienie mechanizmów ich działania. Sprzyja temu duża ilość zajęć praktycznych, odbywanych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do planowania systemów transportowych i logistycznych.

Absolwenci kierunku Transport są poszukiwani na rynku pracy, a uzyskane wykształcenie umożliwia im wybór atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej.

Prowadzenia kierunku

Absolwentów rocznie

Wskaźnik rekrutacji

Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo odpowiednika egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Tryb naboru nr 1

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie PR oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji

transport

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia

albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe*

* Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika transportu drogowego, technika transportu kolejowego, technika nawigatora morskiego, technika żeglugi śródlądowej, technika lotniskowych służb operacyjnych, technika eksploatacji portów i terminali, technika logistyka lub technika spedytora;
  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Budowlanym (B), Elektryczno-Elektronicznym (E), Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M).

Tryb naboru nr 2

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Liczba
punktów
60 100 140 170 200

 

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji (z wyłączeniem informatyki), według poniższej tabeli:

Ocena 3,0 4,0 5,0
Liczba
punktów
100 150 200

 

Tryb naboru nr 3

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej tej matury z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

Ocena liczba punktów
dla kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
liczba punktów
dla kandydatów zdających 
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

Tryb naboru nr 4
W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2021 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku Transport są realizowane na Wydziale w wymiarze 4 tygodni dla studiów stacjonarnych oraz 4 tygodni dla studiów niestacjonarnych. Praktykami 4 tygodniowymi objęci są studenci studiów stacjonarnych po 6 semestrze studiów. Na studiach niestacjonarnych praktyki obowiązują po 8 semestrze. Programy praktyk przygotowywane są z reguły wspólnie przez doświadczonych nauczycieli akademickich i zainteresowanych studentów, a następnie zatwierdzane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich. Programy te uwzględniają treści programowe zarówno przedmiotów teoretycznych jak i zawodowych, realizowanych na danej specjalności lub w ramach danego bloku dyplomowania. Merytoryczne podstawy realizacji praktyk uwzględniają również sugestie firm przyjmujących praktykantów i potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku Transport.
Studenci kierunku Transport kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. MPK w Krakowie, ZIKiT/ZDMK, PKP PLK SA, MPL Kraków-Balice) jak i do niewielkich firm logistycznych i transportowych. Wyznaczeni przez kierownictwo tych podmiotów opiekunowie zawodowych praktyk studenckich są z reguły osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki