Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku energetyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów:

 • ekoenergetyka,
 • energetyka,
 • elektrotechnika,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 • inżynieria środowiska,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna,
 • technologia chemiczna,
 • technologie chemiczne,
 • technologie energetyki odnawialnej,
 • technologie energii odnawialnej,
 • inne kierunki studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku energetyka prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.

Wymagane dokumenty

  1. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,
  2. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie,
  3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

  W przypadku specjalności energy systems and machinery dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.

  Wskaźnik rekrutacyjny

  WKR WIŚiE sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
  Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku energetyka i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

  Rozpoczęcie studiów

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

  Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24.