Wymagane dokumenty II

Stopień II

 1.  Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:
  •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
  •  kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji (zał. nr 4 do uchwały senatu),
  • zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji (zał. nr 4 do uchwały senatu),
  • formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
  • zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
  • kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
 2. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Zasady weryfikacji zagranicznych dokumentów upoważniających do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dokumenty mogą być złożone przez pełnomocnika. Dane osobowe kandydata mogą wówczas zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.
Jeśli pełnomocnik będzie składał podpis w imieniu kandydata, konieczne jest pełnomocnictwo notarialne albo pełnomocnictwo z notarialnym  poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony