Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna albo na innym kierunku studiów.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu,
  3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
  4. pozostałe dokumenty wymienione  w zakładce dokumenty.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku fizyka techniczna w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek fizyka techniczna prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu określonej specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki po ogłoszeniu listy studentów i nie później niż przed rozpoczęciem semestru. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIMiF sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku fizyka techniczna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIMiF.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna w j. angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21.