Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna albo na innym kierunku studiów.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.

 

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
 2. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

  Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku fizyka techniczna w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona jednym z dokumentów: certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

  Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek fizyka techniczna prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu określonej specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki po ogłoszeniu listy studentów i nie później niż przed rozpoczęciem semestru. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji.

  Wskaźnik rekrutacyjny

  WKR WIMiF sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych uzyskanych w trakcie studiów.

  Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku fizyka techniczna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIMiF.

  Rozpoczęcie studiów

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna prowadzone w języku polskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/24.