Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku mechanika i budowa maszyn przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dla kierunku mechanika i budowa maszyn. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,

  1. od kandydatów na studia prowadzone na Wydziale Mechanicznym w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym nie niższym niż poziom B2 albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo co najmniej 45% z języka angielskiego uzyskanego z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym; potwierdzenia znajomości języka angielskiego nie wymaga się w przypadku absolwentów studiów z wykładowym językiem angielskim,
  2. formularz (dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK) zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn),
  3. pozostałe dokumenty wymienione  w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki