Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku mechanika i budowa maszyn przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
  2. od kandydatów na studia prowadzone na Wydziale Mechanicznym w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż poziom B2, poświadczona jednym z dokumentów: certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, świedectwem dojrzałości potwierdzajacym co najmniej 45% z języka angielskiego uzyskanego z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym; potwierdzenia znajomości języka angielskiego nie wymaga się w przypadku absolwentów studiów z wykładowym językiem angielskim,
  3. formularz (dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK) zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia się (nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn),
  4. pozostałe dokumenty wymienione  w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.