Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na kierunku transport nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:
1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Wskaźnik rekrutacyjny

 WKR WIL sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty uczenia się.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku transport jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty uczenia się:

 • definicja i klasyfikacje systemów transportowych,
 • logistyka i jej rola w transporcie,
 • informatyczna obsługa zleceń logistycznych,
 • fundamentalny diagram inżynierii ruchu
  • systemy detekcji i zbierania danych ruchowych
  • strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu,
 • sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie,
 • struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego,
 • proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym,
 • charakterystyka infrastruktury transportowej,
 • charakterystyka środków transportu,
 • parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe,
 • podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży,
 • koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu,
 • marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym,
 • analiza efektywności inwestycji transportowych,
 • podstawowe akty prawne w transporcie.

Sposób oceny testu sprawdzającego efekty uczenia się

 1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport.
 2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:
  a) należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,
  b) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,
  c) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.
 3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:
  a) właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,
  b) każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,
  c) brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.
 4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.
 5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.
 6. Kandydaci, którzy zaliczą test, zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N, zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość x według wzoru:Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).
 7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki