Wymagane dokumenty I

Stopień I

 1. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:
  1.  dokument stanowiący podstawę rekrutacji:
   • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu) albo
   • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu), albo
   • kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu),
   • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyznanie punktów za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
   • kserokopia dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyznanie punktów za egzaminy zawodowe,
   • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).
  2. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
  3.  zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
  4. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
  5. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby  niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów.
 2. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.
 3. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.
 4. Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Osoba przyjęta na studia jest obowiązana okazać dowód wniesienia opłaty za legitymację w momencie jej odbioru w dziekanacie.

Dokumenty mogą być złożone przez pełnomocnika. Dane osobowe kandydata mogą wówczas zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.
Jeśli pełnomocnik będzie składał podpis w imieniu kandydata, konieczne jest pełnomocnictwo notarialne albo pełnomocnictwo z notarialnym  poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony