Dokumenty do pobrania

Formularze do pobrania

Deklaracja chęci studiowania na WA w trybie niestacjonarnym

Karta wyboru specjalności dla studiów II stopnia na kierunku informatyka

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna) Pełnomocnictwo (pdf)

Rezygnacja z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (oświadczenie)

Rezygnacja ze studiów po dokonaniu wpisu na listę studentów (oświadczenie)

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby  niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2022/23:

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad