Dokumenty do pobrania

Formularze do pobrania

Deklaracja chęci studiowania na WA w trybie niestacjonarnym

Formularze do analizy efektów uczenia się dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym PK na kierunku:
automatyka i robotyka;
inżynieria medyczna;
inżynieria produkcji;
mechanika i budowa maszyn;
pojazdy samochodowe;
systemy i urządzenia przemysłowe;
środki transportu i logistyka.

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna) Pełnomocnictwo (pdf)

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu w portfolio i protokół oceny portfolio

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby  niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów

Uchwały i zarządzenia

2. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24 i 2024/25:

3. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim  2023/24 i 2024/25: