Wpis na listę studentów

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceprzyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” co skutkuje nadaniem studentowi numeru albumu. W zależności od wydziału, wpis na listę studentów będzie odbywał się w określonych etapach: 

I. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury (architektura, architektura krajobrazu) dokona wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata do systemu elektronicznej rejestracji:

a) skanów wymaganych dokumentów,

b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).

Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji PK danych osobowych.

Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rejestracji PK.

Osoba wpisana na listę studentów, która wgrała w programie do elektronicznej rejestracji skany wymaganych dokumentów, zobowiązana jest:

a) złożyć osobiście komplet kserokopii wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu),

b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.

Sposób i termin dokonania czynności, o których mowa powyżej, został ustalony przez poszczególne Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym upływa 15 października 2021 r.

 II. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,

b) złoży komplet wymaganych dokumentów

Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Nie wymagamy pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata lub na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa notarialnego).

III. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Komisja Rekrutacyjna ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów,
dokonają wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata – w terminie ustalonym przez WKR – do programu elektronicznej rejestracji:
a) skanów wymaganych dokumentów,
b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).

Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji PK danych osobowych.

Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rejestracji PK.

Osoba wpisana na listę studentów, która wgrała w programie do elektronicznej rejestracji skany wymaganych dokumentów, zobowiązana jest:

a) złożyć komplet wymaganych dokumentów,

b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.

IV. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego dokona wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata w programie do elektronicznej rejestracji:

a) skanów wymaganych dokumentów,

b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).

następnie:

  • okazaniu oryginałów dokumentów podczas zdalnej weryfikacji danych osobowych na platformie Zoom
  • przesłaniu kserokopii dokumentów w formie papierowej pocztą (oryginalne wydrukowane z systemu i podpisane dokumenty oraz kserokopia świadectwa)

Obowiązki przyjęcia, potwierdzenia za zgodność z oryginałem kompletu wymaganych dokumentów oraz weryfikacji danych osobowych osoby wpisanej na listę studentów spoczywają − w zależności od organizacji pracy na danym wydziale − na pracowniku dziekanatu, bądź na pracowniku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kalendarz kwalifikacji i składania dokumentów. 

Niedopełnienie przez kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków przewidzianych w procedurze wpisu na listę studentów skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być ponadto stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

− niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

− występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika programu Krakowskiej Karty Miejskiej, są zobowiązani do dostarczenia do WKR, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. z siedzibą w Krakowie.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki