Wpis na listę studentów

Przyjęcie na studia na rok akademicki 2022/23 następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu Wpisany na listę studentów co skutkuje nadaniem studentowi numeru albumu. 

Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej, okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. Dopuszcza się dokonanie ww. czynności przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.
Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

Niedopełnienie czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:
− niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rekrutacji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;
− występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.
Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii komisja rekrutacyjna może dokonać wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata w programie do elektronicznej rekrutacji:
a) skanów wymaganych dokumentów;
b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji PK).
Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rekrutacji PK danych osobowych. Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rekrutacji PK.
Osoba wpisana na listę studentów zgodnie z wyżej opisaną procedurą dla stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zobowiązana jest:
a) złożyć komplet wymaganych dokumentów;
b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.
Sposób i termin dokonania ww. czynności ustala komisja rekrutacyjna z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności upływa:
− dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym – 14 października 2022 r.
− dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim – 10 marca 2023 r.
Obowiązki przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów oraz weryfikacji danych osobowych osoby wpisanej na listę studentów spoczywają, w zależności od organizacji pracy na danym wydziale, na pracowniku dziekanatu bądź na pracowniku wydziałowej komisji rekrutacyjnej.