Wpis na listę studentów

Przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/24 następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną, złożyć dokumenty, czyli dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów. Komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na więcej niż jeden kierunek studiów, prowadzonych w tej samej formie.

Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji stawi się osobiście w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej w celu:
a) okazania dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, celem sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
c) okazania dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
(tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji PK).
Dopuszcza się dokonanie powyższych czynności przez pełnomocnika kandydata. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisu na kierunki przowadzone na Wydziale Architektury zostaną wpisani na listę studentów, jeśli – w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji – zamieszczą na swoich kontach  w programie do elektronicznej rekrutacji kandydatów:
a) skany wymaganych dokumentów,
b) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji i rekrutacji PK).

Kandydaci wpisani na listę studentów na podstawie skanów wgranych do programu zobowiązani są stawić się osobiście przed właściwą komisją rekrutacyjną bądź w dziekanacie właściwego wydziału w celu:

1) okazania dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, celem sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,
2) złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz okazania oryginałów np. świadectwa dojrzałości.