Wpis na listę studentów

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Począwszy od rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 obowiązywać będzie procedura wpisu na listę studentów

Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz: 

a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata; 
b) złoży komplet wymaganych dokumentów; 
c) okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką. 

Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata. 

Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w lit. a – c skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia. 
Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną: 

– niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata; 
– występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim. 

Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku. 
Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.