Wpis na listę studentów

Przyjęcie na studia na rok akademicki 2024/25 następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną, złożyć dokumenty, czyli dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów. Komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na więcej niż jeden kierunek studiów, prowadzonych w tej samej formie.

Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji stawi się osobiście w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej w celu:

a) okazania dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, celem sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
c) okazania dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
(tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji PK).

Dopuszcza się dokonanie powyższych czynności przez pełnomocnika kandydata. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

Jeśli kandydat nie złoży – w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji dokumentów – komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na listę studentów tego samego kierunku studiów, na który został wpisany w trakcie bieżącego postepowania rekrutacyjnego lub na którym już studiuje, niezależnie od formy, specjalności i języka prowadzenia tych studiów.

Komisje rekrutacyjne mogą ponownie wpisać kandydata na listę studentów tego samego kierunku studiów, jeśli kandydat został skreślony z listy studentów tego kierunku lub jest jego absolwentem.

W trakcie rekrutacji na dany semestr, komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na listę studentów więcej niż jednego kierunku studiów, gdy te kierunki są prowadzone w tej samej formie, chyba że kandydat uzyska zgodę Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia. Jeśli kandydat nie uzyskał zgody, może być wpisany na listę studentów pod warunkiem rezygnacji ze studiów na kierunku, na który został wpisany wcześniej.

Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony