Wpis na listę studentów

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” co skutkuje nadaniem studentowi numeru albumu.

Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,

b) złoży komplet wymaganych dokumentów.

Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Nie wymagamy pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata lub na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa notarialnego).

Odstępstwa związane ze stanem epidemii:

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom PK i kandydatom na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna może dokonać wpisu na listę studentów po wgraniu przez kandydata w programie do elektronicznej rejestracji:

a) skanów wymaganych dokumentów,

b) dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK).

Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych do systemu elektronicznej rejestracji PK danych osobowych.
Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu elektronicznej rejestracji PK.
Osoba wpisana na listę studentów, która wgrała w programie do elektronicznej rejestracji skany wymaganych dokumentów, zobowiązana jest:

a) złożyć komplet wymaganych dokumentów,

b) okazać w celu weryfikacji danych dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport.

Sposób i termin dokonania czynności, o których mowa powyżej ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności upływa:

– dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym – 15 października 2021 r.

– dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim – 11 marca 2022 r.

Obowiązki przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów oraz weryfikacji danych osobowych osoby wpisanej na listę studentów spoczywają, w zależności od organizacji pracy na danym wydziale, na pracowniku dziekanatu bądź na pracowniku wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Niedopełnienie przez kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków przewidzianych w procedurze wpisu na listę studentów skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być ponadto stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

− niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

− występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.