Wpis na listę studentów

Przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/24 następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną, złożyć dokumenty, czyli dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów. Komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na więcej niż jeden kierunek studiów, prowadzonych w tej samej formie.

Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, w zależności od sposobu rekrutacji prowadzonej na wydziale:

1) stawi się osobiście w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej (Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Mechanicznego) w celu:
a) okazania dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, celem sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
c) okazania dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
(tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji PK).
Dopuszcza się dokonanie powyższych czynności przez pełnomocnika kandydata. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.
albo:
2) wgra w programie do elektronicznej rejestracji i rekrutacji kandydatów :
a) skany wymaganych dokumentów,
b) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (tylko w przypadku braku zaksięgowania tej opłaty na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji i rekrutacji PK).
Wgrywanie dokumentów obowiązuje dla kandydatów na Wydział Architektury, Wydział Informatyki i Telekomunikacji,  Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na międzywydziałowych kierunkach gospodarka przestrzennainżynieria czystego powietrza.

Kandydaci wpisani na listę studentów na podstawie skanów wgranych do programu zobowiązani są stawić się osobiście przed właściwą komisją rekrutacyjną bądź w dziekanacie właściwego wydziału w celu:
1) okazania dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, celem sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata,
2) złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz okazania oryginałów np. świadectwa dojrzałości.

Sposób i termin ustala komisja rekrutacyjna z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin dokonania tych czynności upływa 16 października 2023 r.