Zasady rekrutacji – Environmental and land engineering

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku environmental and land engineering mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.
Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na WIŚiE PK. W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę.

Bańka leżąca na trawie i odbijające się w niej rośliny

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ;
  3. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie;
  4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku environmental and land engineering jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej. Dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku environmental and land engineering prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony