Zasady rekrutacji – Fizyka techniczna w języku angielskim

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna albo na innym kierunku studiów.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WKR WIMiF) ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.

Młoda kobieta rozmawiająca ze swoim współpracownikiem

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenia średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
  3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku fizyka techniczna w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona jednym z dokumentów: certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia kopii suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek fizyka techniczna prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu określonej specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki po ogłoszeniu listy studentów i nie później niż przed rozpoczęciem semestru. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WKR WIMiF) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych uzyskanych w trakcie studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku fizyka techniczna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIMiF.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony