Zasady rekrutacji – Geoinformatyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku geoinformatyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów lub specjalności:

  • geoinformatyka
  • geomatyka
  • geoinformacja

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku geoinformatyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Oglądanie mapy przez lupę
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ;
  3. zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie;
  4. pozostałe dokumenty wskazane w zakładce Wymagane dokumenty.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku geoinformatyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony