Zasady rekrutacji – Inżynieria środowiska

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana WIŚiE, dokona oceny zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się realizowanymi na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na WIŚiE PK.

W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się komisja kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydaturę lub wydać zalecenia dotyczące realizacji przez kandydata wskazanych przedmiotów wybieralnych na pierwszym semestrze studiów.
Rekrutacja realizowana jest na kierunek, a nie na poszczególne specjalności, w związku z czym komisja kwalifikacyjna stosuje identyczne kryteria kwalifikacyjne niezależnie od preferencji specjalnościowych kandydatów.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria środowiska i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  • dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ;
  • zaświadczenie o średniej ocen semestralnych z toku studiów, w uzasadnionych przypadkach dokument pozwalający na jej wyliczenie;
  • pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony